Nákupný košík

0 (POČET POLOŽIEK)
Váš nákupný košík je prázdny
Medzisúčet 0
Prejsť k pokladni
Medzisúčet 0
Prejsť k pokladni
 • 0 0

 • Zásady ochrany osobných údajov

  Úvod

  Angažovanosť a starostlivosť o ľudí bola pre spoločnosť Vagabond vždy dôležitá. V rámci tohto záväzku sa Vagabond sústavne stará o bezúhonnosť a správu osobných údajov. Nižšie si môžete prečítať, ako spoločnosť Vagabond zaisťuje ochranu osobných údajov a čo robíme pre to, aby sme plnili svoje záväzky voči vám a našim partnerom.

  Všeobecné informácie

  Naše zásady ochrany osobných údajov v skratke

  Spoločnosť Vagabond chráni vašu bezúhonnosť a vaše osobné údaje a vždy sa snažíme byť transparentní v tom, ako s vašimi osobnými údajmi nakladáme. Je pre nás tiež dôležité, aby sme s údajmi zaobchádzali zákonne a spravodlivo. Preto sa spoločnosť Vagabond vždy snaží nezhromažďovať a nepoužívať viac osobných údajov, než je potrebné na uspokojenie vášho dopytu a očakávania. Rovnako sa zaujímame o to, ako chránime vaše údaje, nikdy nepredávame vaše osobné údaje tretím stranám a prevádzame ich iba iným spoločnostiam v rámci skupiny Vagabond alebo našim dôveryhodným partnerom, aby mohli vykonávať svoje úlohy, napríklad na účely dopravy odovzdávame údaje prepravnej spoločnosti a pri platení prenášame údaje nášmu poskytovateľovi platieb.

  Okrem všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a ďalších príslušných zákonov a predpisov spoločnosť Vagabond dodržiava miestne právne predpisy týkajúce sa osobných údajov.

  Naša webová stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Tieto webové stránky obvykle nie sú pod našou kontrolou a nevzťahujú sa na ne tieto zásady ochrany osobných údajov, preto vám odporúčame, aby ste sa pred odoslaním svojich osobných údajov zoznámili s ich zásadami ochrany osobných údajov.

  Stručný prehľad dôležitých princípov

  Budeme sa maximálne snažiť ochrániť vašu bezúhonnosť nasledovne:

  • Transparentne informovať o tom, ako zhromažďujeme a používame osobné údaje.
  • Zhromažďovať iba údaje potrebné na spracovanie a plnenie nášho záväzku a poskytovanie relevantného marketingu a ponúk.
  • Zhromažďovať údaje iba vo váš prospech za účelom zlepšovania našej výkonnosti pri poskytovaní výrobkov a služieb.
  • Poskytovať údaje iba dôveryhodným sesterským spoločnostiam, partnerom alebo poskytovateľom služieb.
  • Uchovávať údaje iba po dobu potrebnú na účel, na ktorý boli údaje zhromaždené.
  • Na vašu žiadosť poskytnúť informácie o tom, aké osobné údaje uchovávame a používame a na akom právnom základe.
  • Chrániť vaše osobné údaje, napr. prostredníctvom systémov zabezpečenia, anonymizácie a šifrovania.

  Máte právo:

  • Požadovať, aby sme vám poskytli všetky vaše osobné údaje, ktoré o vás spracovávame.
  • Požadovať opravu vašich osobných údajov.
  • Požadovať obmedzenie používania vašich osobných údajov.
  • Požadovať zmazanie vašich osobných údajov v rozsahu povolenom zákonom.
  • Požadovať poskytnutie vašich osobných údajov v strojovo čitateľnej podobe, tzv. „prenositeľnosť údajov“.
  • Odvolať svoj súhlas.

  Správcom osobných údajov je spoločnosť Vagabond International Aktiebolag a v niektorých prípadoch aj jej pobočky alebo partneri. Spoločnosť Vagabond nenesie zodpovednosť za zásady alebo postupy ochrany osobných údajov našich partnerov alebo poskytovateľov služieb.

  Ak máte akékoľvek otázky alebo nie ste spokojní s tým, ako vaše osobné údaje spracovávame, môžete nás kedykoľvek kontaktovať. Môžete tiež kontaktovať príslušný dozorný úrad.

  Osoby mladšie ako 16 rokov

  Spoločnosť Vagabond vedome nezhromažďuje ani nevyžaduje údaje od kohokoľvek mladšieho ako 16 rokov. Ak máte menej ako 16 rokov, stránky alebo súvisiace služby prosím nepoužívajte. Ak sa dozvieme, že sme zhromaždili osobné údaje osoby mladšej ako 16 rokov, tieto údaje odstránime.

  Zhromažďovanie údajov

  Údaje, ktoré zhromažďujeme, zahŕňajú najmä vaše meno, platobné údaje, adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Zhromažďujeme tiež údaje o zariadení, údaje o prístupe, identifikačné údaje, údaje o nákupe, údaje o polohe a údaje o vašich preferenciách. Nezhromažďujeme žiadne údaje, ktoré pre nás nie sú nevyhnutné za účelom vývoja, plnenia a obchodovania s našimi službami.

  Uchovávanie údajov

  Vagabond bude uchovávať údaje na svojich serveroch, ktoré vlastní spoločnosť Vagabond sídliaca na adrese Vagabond Varberg, Birger Svenssons Väg 36, 432 40 Varberg, alebo na serveroch prevádzkovaných našimi partnermi alebo našimi poskytovateľmi služieb. Dáta sú bežne uchovávané v EHP, ale ak sú dáta prenášané do krajín mimo EHP, zaistíme, aby boli prijaté vhodné bezpečnostné opatrenia a aby bol prenos legálny.

  Prenos údajov

  Údaje odovzdávame spoločnostiam v rámci skupiny Vagabond. Údaje tiež odovzdávame našim partnerom a poskytovateľom služieb za účelom poskytovania vysoko kvalitných služieb a relevantného marketingu. Naši partneri a poskytovatelia služieb majú sídlo prevažne v krajinách EHP, kde sú umiestnené aj ich servery a ďalšie úložné zariadenia. V niektorých prípadoch tiež prenášame vaše osobné údaje tretím stranám mimo EHP. V takom prípade zaistíme, aby boli prijaté vhodné bezpečnostné opatrenia a aby bol prevod legálny. 

  Ochrana údajov

  Spoločnosť Vagabond obmedzuje používanie osobných údajov na nasledujúce prostriedky a nepoužíva technológie, ktoré sú zbytočne rušivé alebo zisťujú údaje, ktoré nie sú potrebné na to, aby spoločnosť Vagabond alebo jej partneri mohli zaisťovať dodávky výrobkov a služieb a marketing spoločnosti Vagabond. Ochrana osobných údajov je základným princípom spoločnosti Vagabond a všetky nastavenia sú na báze rozhodnutia o pripojení skôr než odstúpenie. Ochrana osobných údajov je navrhnutá do systémov na základe uprednostnenia zabezpečenia a ochrany údajov v rámci návrhu a využívania techník na zlepšenie ochrany osobných údajov, ako je šifrovanie a anonymizácia.

  Pri návšteve webu vagabond.com prostredníctvom https poskytujete osobné údaje v súvislosti s transakciou známou ako zabezpečené stránky (šifrovaný prenos informácií). Spoločnosť Vagabond používa certifikáty vydané dôveryhodnou treťou stranou. Takýto certifikát zaručuje, že komunikujete s našou webovou stránkou vagabond.com a že prenos informácií je šifrovaný. Väčšina webových prehliadačov na vašich zariadeniach používa symboly na zobrazenie toho, či navštevujete zabezpečenú alebo nezabezpečenú webovú stránku. Ďalšie informácie nájdete na adrese: https://en.wikipedia.org/wiki/HTTPS.

  Transakcie s platbami kartou v spoločnosti Vagabond alebo nášho poskytovateľa platobných služieb využívajú špičkovú šifrovaciu technológiu prostredníctvom 256-bitového šifrovaného zabezpečeného pripojenia SSL.

  Riešenie reCAPTCHA spoločnosti Google používame na určenie toho, či sa nám informácie snažia zasielať človek alebo softvér. Vaša IP adresa a ďalšie údaje, ako sú údaje o zariadení a softvéri, ktoré sú nevyhnutné pre funkciu reCAPTCHA, sú prenesené do spoločnosti Google Inc. Po prenose sa na tieto údaje vzťahujú podmienky ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

  Pokiaľ naši partneri spracovávajú osobné údaje v našom mene, údaje chránime zvláštnou zmluvou o spracovaní údajov.

  Nakladanie s údajmi

  Spoločnosť Vagabond sa stará o vaše osobné súkromie a chráni ho. Robíme všetko pre to, aby sme splnili vaše očakávania v súlade s dohodou, ktorú sme s vami uzavreli o predaji a doručení našich výrobkov, a aby sme vám mohli poskytovať podporu a zdieľať s vami informácie. Je pre nás dôležité, aby ste porozumeli tomu, ako zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi, keď navštívite naše stránky. Nižšie je uvedený popis postupov, ktoré môžu zahŕňať spracovanie vašich osobných údajov.

  Návšteva nášho internetového obchodu a objednávanie výrobkov

  Keď navštívite náš webový obchod a objednávate si naše výrobky, musíte prejsť k pokladni, kde budete požiadaní, aby ste vyplnili, ktorý výrobok si chcete objednať, a zadali svoje kontaktné a doručovacie údaje, aby sme vám výrobok mohli zabaliť a odoslať.
  Právny základ: Spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie krokov na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR).
  Automatizované rozhodovanie: Nie
  Uchovávanie: Účtovné údaje sú uchovávané v súlade s platnou legislatívou a ďalšími informáciami po dobu najviac troch rokov od poslednej nákupnej transakcie.
  Odhaľovanie údajov nezávislým tretím stranám: Údaje sú odovzdávané našim partnerom pre distribúciu.

  Platobné a fakturačné údaje

  Pri dokončovaní objednávky je nutné vybrať spôsob platby a vyplniť údaje o platbe (napr. meno na karte, číslo karty, dátum vypršania platnosti, číslo CCV), ktoré sú potrebné na spracovanie platby prostredníctvom nášho poskytovateľa platobných služieb. Pokiaľ sa rozhodnete platiť faktúrou, požiadame vás o vaše rodné číslo (národné identifikačné číslo) pre spracovanie žiadosti o úver a po schválení naším poskytovateľom úverových služieb bude objednávka spracovaná. Platobné a fakturačné údaje zhromažďujeme, ale neukladáme, a bezpečne ich odovzdávame našim partnerom za účelom vykonania platby a/alebo fakturácie.
  Právny základ: Spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie krokov na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR). Vyváženosť záujmov (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Spracovanie údajov je tiež nevyhnutné pre oprávnený záujem spoločnosti Vagabond zabrániť neuhradeniu platby.
  Automatizované rozhodovanie: Nie
  Uchovávanie: Účtovné údaje sú uchovávané v súlade s platnou legislatívou a ďalšími informáciami po dobu najviac troch rokov od poslednej nákupnej transakcie.
  Odhaľovanie údajov nezávislým tretím stranám: Údaje sú odovzdávané našim poskytovateľom úverových a platobných riešení.

  Doručenie

  V pokladni na našich webových stránkach vás žiadame o zadanie mena, doručovacej adresy a kontaktných údajov, ako je e-mail a telefónne číslo, aby sme mohli vašu objednávku doručiť av prípade potreby vás ohľadom doručenia kontaktovať.
  Právny základ: Spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie krokov na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR).
  Automatizované rozhodovanie: Nie
  Uchovávanie: Účtovné údaje sú uchovávané v súlade s platnou legislatívou a ďalšími informáciami po dobu najviac troch rokov od poslednej nákupnej transakcie.
  Odhaľovanie údajov nezávislým tretím stranám: Údaje sa odovzdávajú našim partnerom pre distribúciu.

  Dokumenty na vrátenie tovaru pre určité trhy

  Ak chcete výrobok vrátiť, musíte sa prihlásiť na našom portáli na vrátenie tovaru na našom webe a uviesť vašu e-mailovú adresu a číslo objednávky, aby ste si mohli vytlačiť štítok na vrátenie tovaru, než nám výrobok zašlete späť.
  Právny základ: Spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie krokov na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR). Spracovanie je tiež nevyhnutné na dodržanie zákonnej povinnosti, ktorej spoločnosť Vagabond podlieha (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR).
  Automatizované rozhodovanie: Nie
  Uchovávanie: Účtovné údaje sú uchovávané v súlade s platnou legislatívou a ďalšími informáciami po dobu najviac troch rokov od poslednej nákupnej transakcie.
  Odhaľovanie údajov nezávislým tretím stranám: Údaje sú odovzdávané našim partnerom pre distribúciu.

  Otázky na objednávku alebo zrušenie objednávky

  Vaše osobné údaje, napríklad kontaktné, doručovacie a platobné údaje, uchovávame za účelom poskytovania podpory s ohľadom na vaše zákonné práva pri vrátení tovaru v prípade, že chcete odstúpiť od nákupu alebo výrobok nepovažujete za kvalitné. Pokiaľ dôjde pri vrátení tovaru k problému, môže byť nutné odovzdať vaše doručovacie a kontaktné údaje našim partnerom pre distribúciu, aby mohli zaistiť vrátenie.
  Právny základ: Spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie krokov na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR). Spracovanie je tiež nevyhnutné na dodržanie zákonnej povinnosti, ktorej spoločnosť Vagabond podlieha (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR). 
  Automatizované rozhodovanie: Nie
  Uchovávanie: Účtovné údaje sú uchovávané v súlade s platnou legislatívou a ďalšími informáciami po dobu najviac troch rokov od poslednej nákupnej transakcie.
  Odhaľovanie údajov nezávislým tretím stranám: Údaje sú odovzdávané našim partnerom pre distribúciu.

  Kontaktný formulár

  Ak nás kontaktujete prostredníctvom nášho webového formulára na našich webových stránkach, zhromažďujeme a ukladáme informácie, ktoré nám poskytnete, aby sme vám mohli pomôcť s vašou otázkou alebo problémom. Môže ísť napríklad o kontaktné údaje, údaje o objednávke alebo dodacie údaje, ktoré potrebujeme za účelom poskytovania podpory. Upozorňujeme, že vaše údaje sa môžu zasielať mimo EHP.
  Právny základ: Súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR) a spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie krokov na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR).  
  Automatizované rozhodovanie: Nie
  Uchovávanie: Údaje sú uchovávané maximálne tri roky od poslednej nákupnej transakcie alebo kontaktu.
  Odhaľovanie údajov nezávislým tretím stranám: Ak je to potrebné na vyriešenie konkrétneho problému, údaje sa zasielajú príslušnému partnerovi.

  Newsletter

  Keď sa prihlásite k odberu nášho newslettera (online alebo v našich predajniach), vydávate tým svoj súhlas s uložením vašej e-mailovej adresy za účelom pravidelného zasielania našich spravodajcov alebo pozvánok s informáciami o našich ponukách a akciách, ktoré sú pre vás relevantné. Odber newslettera môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz v našom e-maile alebo nás môžete kontaktovať na našich webových stránkach.
  Právny základ: Súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR). 
  Automatizované rozhodovanie: Nie
  Uchovávanie: E-mailové adresy sú uložené, kým nedostaneme oznámenie o odhlásení.
  Odhaľovanie údajov nezávislým tretím stranám: E-mailová adresa je odovzdaná nášmu poskytovateľovi služieb, ktorý e-mail odošle.

  Zákaznícky klub

  Pokiaľ sa stanete členom nášho zákazníckeho klubu, uložíme váš e-mail, telefónne číslo a ďalšie údaje, ktoré nám poskytnete. Uchovávame aj informácie o vašej histórii nákupov, o tom, ako reagujete na naše ponuky a ako využívate naše webové stránky. Tieto informácie používame na správu vášho členstva, na poskytovanie zaujímavých ponúk a informácií pre vás. Môžete aktualizovať svoje osobné údaje, ako chcete byť kontaktovaní a vybrať si, aké informácie vám budú zasielané prostredníctvom Mojich stránok.
  Právny základ: Súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR). 
  Automatizované rozhodovanie: Nie
  Uchovávanie: Vaše údaje sú uchovávané po dobu maximálne troch rokov od ukončenia členstva.
  Sprístupnenie nezávislým tretím stranám: Vaše údaje sú odovzdávané nášmu partnerovi, ktorý rozosiela informácie a ponuky.

  E-mailové služby

  Ak výrobok nie je na sklade, ponúkame vám možnosť zaslania e-mailovej správy, akonáhle výrobok bude dostupný na zakúpenie.
  Právny základ: Súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR). 
  Automatizované rozhodovanie: Nie
  Uchovávanie: E-mailová adresa je uložená maximálne tri roky od poslednej nákupnej transakcie.
  Odhaľovanie údajov nezávislým tretím stranám: Nie.

  Prevencia podvodov a bezpečnosť

  Spolu s našimi partnermi monitorujeme a analyzujeme údaje o zariadení a prístupe, identifikačné údaje, údaje o nákupe a údaje o polohe, aby sme zistili prípadné podvody a zachovali vysokú úroveň bezpečnosti. Tým je zaisťovaná ochrana vašich osobných údajov a našich služieb a systémov.
  Právny základ: Vyváženosť záujmov (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Spracovanie údajov je nevyhnutné pre oprávnený záujem spoločnosti Vagabond, aby bola schopná udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Spracovanie údajov je tiež nevyhnutné na dodržanie právnej povinnosti, ktorej spoločnosť Vagabond podlieha (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR).
  Automatizované rozhodovanie: Áno, pre automatické zablokovanie zneužitia a pokusov o nahranie škodlivého kódu.
  Uchovávanie: Údaje zhromažďované v prípade riešenia problémov a vyšetrovania prípadov narušenia bezpečnosti sú po uzavretí prípadu zmazané.
  Odhaľovanie údajov nezávislým tretím stranám: V prípade potreby sú informácie pre vyriešenie problému oznámené našim poskytovateľom služieb zabezpečenia IT.

  Vývoj obchodných postupov, logistických postupov a technických systémov

  Na vývoj našich obchodných postupov, logistických postupov a technických systémov používame zariadenia, prístupové údaje, identifikačné údaje, údaje o nákupe a údaje o polohe. Je to nutné, aby sme mohli ponúkať bezpečné a užívateľsky prívetivé služby.
  Právny základ: Vyváženosť záujmov (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Spracovanie údajov je nevyhnutné pre oprávnený záujem spoločnosti Vagabond, aby mohla ponúkať bezpečné, atraktívne a užívateľsky prívetivé webové stránky.
  Automatizované rozhodovanie: Nie
  Uchovávanie: Údaje zhromaždené pre štatistiku sú po vyhodnotení zmazané.
  Odhaľovanie údajov nezávislým tretím stranám: Údaje sú odhaľované našim poskytovateľom IT služieb.

  Vymáhanie pohľadávok

  Pokiaľ nie sú faktúry uhradené napriek opakovanej upomienke, môžeme odovzdať požadované údaje poskytovateľovi služby vymáhania pohľadávok za účelom vymáhania dlhu. Neuhradenú pohľadávku môžeme prípadne predať poskytovateľovi služby vymáhania pohľadávok, ktorý potom môže pohľadávku vymáhať vo svojom mene.
  Spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej stranou je subjekt údajov, alebo na účely vykonania krokov na žiadosť subjektu údajov pred uzavretím zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR). Vyváženosť záujmov (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). V prípade predaja pohľadávok je spracovanie údajov nevyhnutné pre oprávnený záujem spoločnosti Vagabond zabrániť neuhradeniu pohľadávky.
  Automatizované rozhodovanie: Nie
  Uchovávanie: Účtovné údaje sú uchovávané v súlade s platnou legislatívou a ďalšími informáciami po dobu najviac troch rokov od poslednej nákupnej transakcie.
  Odhaľovanie údajov nezávislým tretím stranám: Údaje sú odovzdané našim partnerom pre vymáhanie pohľadávok.

  Marketing

  Ako je ďalej popísané v časti o súboroch cookie a podobnej sledovacej technológii, používame údaje o zariadení, údaje o prístupe, identifikačné údaje, údaje o nákupe, údaje o polohe a údaje o vašich preferenciách za účelom marketingu a vytvárania ponúk, ktoré sú pre vás relevantné . Napríklad zobrazenie relevantnej reklamy na weboch, aplikáciách tretích strán a platformách sociálnych sietí. Rovnako spracovávame reklamné údaje (napríklad ak kliknete na reklamu) za účelom merania výkonnosti reklamy a pre umožnenie fakturácie reklamy. Údaje, ktoré používame a kombinujeme s ďalšími údajmi, pochádzajú od našich partnerov, z histórie nákupov a z vášho používania internetu.
  Právny základ: Súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR) a tiež vyváženosť záujmov (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Spracovanie údajov je nevyhnutné pre oprávnený záujem spoločnosti Vagabond, aby vám mohla poskytovať relevantný marketing a ponuky.
  Automatizované rozhodovanie: Áno, vaše online prostredie bude utvárané na základe vášho nastavenia súborov cookie.
  Uchovávanie: Údaje zhromaždené pre štatistiku sú po vyhodnotení zmazané. Doba uloženia súboru cookie je uvedená v informáciách o jednotlivých súboroch cookie a je možné ju zistiť prostredníctvom vášho prehliadača. Doba uchovávania je ďalej určená nastavením súborov cookie.
  Odhaľovanie údajov nezávislým tretím stranám: Údaje zdieľame s našimi poskytovateľmi marketingových služieb. Na základe využitia marketingových technológií našich marketingových partnerov sú im odovzdávané určité údaje, na ktoré sa následne vzťahujú ich podmienky ochrany osobných údajov a dôvernosti.

  Súbory cookie a podobné sledovacie technológie

  Pri návšteve webu vagabond.com ukladáme informácie o vašich aktivitách na našich webových stránkach (napríklad pomocou súborov cookie). Cookie je malý dátový súbor umiestnený vo vašom zariadení obsahujúcom informácie o tom, ktoré časti nášho webu ste navštívili. Súbory cookie používame na prispôsobenie online prostredia vašim potrebám a na zber štatistických dát za účelom pohodlnejšieho používania webových stránok. Súbory cookie sú spoľahlivé súbory, ktoré nemôžu spúšťať programy ani prenášať vírus.

  Používame nasledujúce kategórie súborov cookie.

  Nevyhnutne nutné súbory cookie pomáhajú sprístupniť webové stránky aktiváciou základných funkcií, ako je navigácia na stránke, pridanie položiek do nákupného košíka a zadanie objednávky. Bez týchto súborov cookie by webové stránky nemohli správne fungovať.

  Funkčné cookies umožňujú ukladať informácie, ktoré menia spôsob, akým webová stránka vyzerá alebo pôsobí. Napríklad preferovaný jazyk, menu alebo región.

  Štatistické súbory cookie pomáhajú spoločnosti Vagabond porozumieť tomu, ako návštevníci používajú webové stránky tým, že zhromažďujú a hlásia informácie.

  Marketingové súbory cookie sa používajú na zobrazovanie reklám, ktoré sú relevantné a zaujímavé na weboch, aplikáciách a platformách sociálnych médií tretích strán.

  Upozorňujeme, že údaje zhromaždené prostredníctvom súborov cookie môžu byť prenášané mimo EHP. Právny základ: Súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR), svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať a spracovanie zrušiť odstránením súborov cookie z vášho zariadenia. Vyváženosť záujmov (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Spracovanie údajov je nevyhnutné pre oprávnený záujem spoločnosti Vagabond, aby vám mohla poskytovať funkčnú webovú stránku. Automatizované rozhodovanie: Áno, vaše online prostredie bude utvárané na základe vášho nastavenia súborov cookie. Uchovávanie: Doba uloženia súboru cookie je uvedená v informáciách o jednotlivých súboroch cookie a je možné ju zistiť prostredníctvom vášho prehliadača. Doba uchovávania je ďalej určená nastavením súborov cookie. Poskytovanie údajov nezávislým tretím stranám: Údaje zdieľame s našimi poskytovateľmi marketingových služieb. Na základe využitia marketingových technológií našich marketingových partnerov sú im odovzdávané určité údaje, na ktoré sa následne vzťahujú ich podmienky ochrany osobných údajov a dôvernosti.

  Súbory cookie pre marketing a štatistiku

  Naše webové stránky obsahujú súbory cookie a podobnú sledovaciu technológiu od našich reklamných partnerov, ktorí prevádzkujú reklamné siete online. Naši reklamní partneri zaznamenávajú údaje o zariadení a prístupe, identifikačné údaje, údaje o nákupe, údaje o polohe a údaje o vašich preferenciách a zobrazujú vám personalizovanú reklamu iných webových stránok. Táto reklama je potom založená na výrobkoch, o ktoré ste predtým prejavili záujem.

  Na zhromažďovanie štatistík webov, predaja a reklám využívame služby spoločností Facebook, Google, Pinterest, Hotjar, Conversant Europe Ltd a Adform.

  Štatistické údaje sa používajú na lepšie pochopenie potrieb našich užívateľov a na optimalizáciu našich služieb. Naši partneri nám pomáhajú lepšie porozumieť skúsenostiam našich užívateľov (napr. koľko času trávia na akých stránkach, na ktoré odkazy sa rozhodnú kliknúť, čo sa užívateľom páči a nepáči atď.) a vďaka tomu môžeme budovať a udržiavať naše služby s využitím spätnej väzby od užívateľov . Naši partneri používajú súbory cookie a ďalšie technológie na zhromažďovanie dát o správaní našich užívateľov a ich zariadení. To zahŕňa IP adresu zariadenia, veľkosť obrazovky zariadenia, typ zariadenia (jedinečné identifikátory zariadenia), informácie o prehliadači, zemepisnú polohu a preferovaný jazyk používaný na zobrazenie našich webových stránok.

  Ďalšie podrobnosti a pokyny na odhlásenie nájdete tu:

  Zásady ochrany osobných údajov Facebook https://www.facebook.com/policy.php, pokyny pre odhlásenie Facebook https://www.facebook.com/off-facebook-activity

  Zásady ochrany osobných údajov Google https://policies.google.com/privacy, pokyny pre odhlásenie Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

  Zásady ochrany osobných údajov Pinterest https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy, pokyny pre odhlásenie Pinterest https://help.pinterest.com/en/article/do-not-track

  Stránky podpory Hotjar, pokyny pre odhlásenie tu.

  Zásady ochrany osobných údajov Conversant https://www.cj.com/legal/privacy-policy-services-uk, pokyny pre odhlásenie https://www.conversantmedia.eu/optout

  Zásady ochrany osobných údajov Adform https://site.adform.com/privacy-center/overview/, pokyny pre odhlásenie Adform https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/

  Ako môžem spravovať súbory cookie vo svojom prehliadači?

  Väčšina webových prehliadačov umožňuje zmazať alebo zablokovať súbory cookie a upozorní vás a požiada vás o súhlas pred uložením súborov cookie. Vo svojom internetovom prehliadači nájdete pomocníka, kde sa dozviete, ako nastaviť internetový prehliadač pre prácu so súbormi cookie a ako je možné ich zablokovať. Pokiaľ si neželáte pri návšteve nášho internetového obchodu používať súbory cookie, ovplyvní to vaše nakupovanie, pretože súbory cookie okrem iného používame na aktualizáciu vášho nákupného košíka. Používanie súborov cookie je tiež nevyhnutné, ak chcete zadať objednávku.

  Ak chcete vypnúť niektoré alebo všetky súbory cookie, môžete upraviť nastavenia vo svojom prehliadači. Je to veľmi ľahké, ale nezabudnite, že ak zakážete všetky súbory cookie, nebudete môcť nakupovať na webových stránkach vagabond.com.

  Nasledujúce odkazy poskytujú informácie o tom, ako upraviť nastavenia súborov cookie v niektorých obľúbených prehliadačoch:

  Na stránke www.youronlinechoices.eu máte možnosť odobrať niektoré súbory cookie jednotlivo.

  Kontakt

  Naše kontaktné údaje

  Vagabond International Aktiebolag
  Box 521
  432 19 Varberg

  Adresa pre návštevy

  Birger Svenssons Väg 36
  432 40 Varberg
  Telefon: +46 (0)340-541200

  Môžete nás kontaktovať vyplnením nášho webového kontaktného formulára tu